Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych:

P.T.H.U. „TRANS-MAR” Janusz Kawula
ul. Lniana 16/25, 70-777 Szczecin
NIP: 955 169 96 67
REGON: 812685370

2. Dane kontaktowe:

Z administratorem danych można kontaktować się za pomocą adresu email:
kawula@trans-mar.szczecin.pl
lub pisemnie na następujący adres: P.T.H.U. „TRANS-MAR” Janusz Kawula, ul. Lniana 16/25, 70-777 Szczecin

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu:

  • przyjęcia zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadniony interes – zapewnienie kontaktu oraz realizacja zapytań);
  • zapewnienia kontaktu lub danych potrzebnych do realizacji umowy z naszymi Kontrahentami (dostarczającymi usługi dodatkowe lub integracje), Przedstawicielami Kontrahentów oraz Partnerami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes – zapewnienie kontaktu z osobami realizującymi umowę lub zamówienie);
  • dochodzenia, ustalenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym np. podjęcia działań w związku z procesem windykacji należności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Okres przez który dane będą przechowywane

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji celu w jakim dane zostały nam przekazane (realizacja zawartej umowy). Po upływie tego okresu przechowujemy Państwa dane przez czas wynikający z wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat), przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń (6 lat, a w każdym razie 3 lata dla przedawnienia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej) lub niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania danych wskazanych w niniejszym dokumencie. W każdym wypadku, przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celu i wywiązania się ze wszystkich obowiązków nałożonych na nas na podstawie łączącej Państwa z nami umowy. W uzasadnionych przypadkach Państwa dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

5. Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności oraz obsługi prawniczo-księgowej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

6. Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.

7. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z świadczonymi usługami jest co do zasady dobrowolne. Niemniej odmowa podania danych może uniemożliwić realizację celów, w jakich dane są zbierane.

© Copyright 2023 TRANS-MAR